Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 


Emerita
Schoolproject 2008

Project Munyinya 2008
Opvolging van het project

 

 

 

 

 KAMUYUMBU Emerita                                                                                     Maart 2008
Leerkracht aan de lagere school van Munyinya- Rwanda

Project voor opvang van regenwaterInleiding

Het Ministerie van Onderwijs in Rwanda spoort  ouders aan om actief deel te nemen aan de opvoeding van hun kinderen. Deze verantwoordelijkheid dient zich te uiten in materiële, technische of morele steun van elke ouder tov de instelling aan dewelke hij zijn kind toevertrouwt.

Vanuit dit kader zagen ouders, wiens kinderen naar de lagere school van Munyinya gaan, zich verplicht om een project opvang van regenwater onder ogen te zien.  Gezien hun armoede kunnen ze echter niet voldoen aan de talrijke noden.  Aan de hulp voor het schooltje,  kwam bij het overlijden in juli 2007 van hun weldoenster, de zwitserse Marguerite Fuchs plots een eind. Nochtens verdient deze steun navolging. Ouders en leerkrachten bleven “hoop” koesteren.
 

1. Initiatiefnemers

De idee een dergelijk project uit te werken kwam tot stand tijdens mijn bezoek aan België, op uitnodiging van mijn vrienden van de vereniging “Vleugels van hoop” vzw,  in september 2007. De bevestiging kwam er tgv hun wederbezoek naar Rwanda  in Januari 2008.

2. Locatie

De school van Munyinya is een der lagere schoolinstellingen van het district Muhanga, in de sector Shyogwe, meer bepaald in cellule Ruli aan de heuveltop van Munyinya. Op de weg van Gitarama naar Kigali volstaat het om rechts af te draaien, op 300 meter van de hoofdbaan ben je ter bestemming.

Zoals eerder vermeld werd deze school onlangs in ere hersteld door de lezers van de zwitserse krant “kanton Argovie”.  De gebouwen, opgetrokken in duurzame materialen, zijn echter niet voorzien voor opvang van regenwater. Dit is nochtans onontbeerlijk tbv een schoolpopulatie van 1.058 leerlingen!

3. Objectieven

Algemeen

Eenmaal gerealiseerd, onderhoud van de school mogelijk

Bijzondere

Opgevangen regenwater (daken) maakt het volgende mogelijk :

  1. Beperking tijdsverlies (water halen naar de bron)
  2. Onderhoud lokalen en sanitair van de school
  3. Besproeien der schooltuinen tijdens droog seizoen
  4. Handen & voeten wassen nà tuin & onderhoud werkzaamheden
  5. Bescherming van het milieu

4. Begunstigden

Direct begunstigd zijn de leerlingen en leerkrachten die dit water zullen gebruiken ifv de hiervoor geciteerde zaken. 
Maar ook  naburige families, vooral zij die belast zijn met de veiligheid tijdens onze afwezigheid, zouden van dit voorrecht -als teken van herkenning en goed buurschap- kunnen genieten.

De realisatie van het project zou ook een riem onder het hart zijn voor de leerkrachten voor wie het elke vrijdagnamiddag bang afwachten is wanneer de kinderen in enorme getallen water moeten ophalen, nodig voor het onderhoud, bij de bron.

Het zou ook een lastvermindering zijn voor de volwassenen die telkenmale dienen te wachten omdat ze de kinderen laten voorgaan en bovendien zou er een einde komen aan de beschuldigingen aan het adres van  enkele  kwajongens die verantwoordelijk zijn voor de oogstvernielingen in de buurt van de bron.

Schoolschool Munyinya

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Offerte

Totaal van de offerte

Plaatsen van goten en aansluiten regenwatertanks

7475,00 €

 

Top


Opvolging Project

Vertaling van het schrijven ontvangen eind december 2008.

KAMUYUMBU Emerita                                                                            Muhanga 22.12.2008
Onderwijzeres in de
Lagere School van Munyinya
Secteur Shyogwe
District Muhanga
Province du Sud
République du Rwanda

 

Lieve vrienden van Vleugels van Hoop,

Ik ben zeer gelukkig U rechtstreeks te kunnen contacteren, zonder de hulp van Christine, die mijns inziens een zeer goede tussenpersoon is.

De bedoeling van dit schrijven is U op de hoogte te stellen van het vorderen van de werken betreffende het project Opvang van regenwater en waarvoor U de goedheid had dit te sponsoren, zijnde ons samenwerkingsakkoord van 17 augustus 2008.

Natuurlijk was ik zeer gelukkig met dit akkoord, de nodige formaliteiten, het is te zeggen: het op de hoogte brengen van de verantwoordelijken, hebben me niet toegelaten de werken onmiddellijk te starten.
De werken startten uiteindelijk op 03.12.2008 en hebben een zeer gunstig verloop gekend, niettegenstaande de lage waarde van de euro en we hopen de werken te eindigen voor Kerstdag, natuurlijk met de nodige waarde- en wisselschommelingen, maar het belangrijkste is gebeurd: de drie citernes met de afvoerkraantjes en de goten aan de gebouwen zijn gerealiseerd. Ik stuur U enkele foto’s om te tonen dat Uw inspanningen niet nodeloos zijn geweest.

Vleugels in Munyinya Rwanda 2008Vleugels in Munyinya Rwanda 2008


Hier, zoals U ziet, zullen de werken nog maar enkele dagen in beslag nemen en heb ik het juist geacht U een rapport te sturen zoals afgesproken in de 6de paragraaf van bovenvernoemd samenwerkingsakkoord en natuurlijk zullen de nodige verslagen U binnen de korst mogelijke tijd bereiken.

Met mijn gemeende dank, ik wens U allen een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Jaar.

Tot binnenkort. Dikke zoen.

(getekend) Emerita.

Top

Terug naar projectenarchief