Vleugels van Hoop

 
Vleugels van Hoop
 
Welkom - Wie zijn we? - Hoe helpen? - Projecten - Acties - Nieuwsbrief - Persnieuws - Contacteer ons - FAQ
 
 
 


 
FAQ Vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Top


Antwoorden

Waaraan dient Uw aanvraag te voldoen ?
 • De opbrengst van een project moet steeds ten goede komen van een gemeenschap van mensen met andere woorden ten voordele van een duidelijk gespecificeerde doelgroep.
 • Geografisch beperkt ons werkterrein zich tot het Gebied rond de Grote Meren, Centraal Afrika.

Top

Onze manier van werken ?
 • De evaluatie van aanvragen gebeurt, tweemaal per jaar, door de Raad van Bestuur van vzw Vleugels van Hoop.
 • Al dan niet aanvaarding van een project gebeurt bij stemming onder de bestuursleden en de ambassadeurs van vzw Vleugels van Hoop. De raad van bestuur dient geen  verantwoording te geven voor de door haar genomen beslissing.
 • Bij goedkeuring  wordt een samenwerkingsakkoord opgemaakt;  dit dokument wordt getekend enerzijds door U als aanvrager, anderzijds door een der bestuursleden van Vleugels van Hoop.  
  Ondertekenaars worden hierdoor automatisch aanspreekpunt en verantwoordelijke van het project.
 • De aanvrager heeft een bankrekening en bezorgt ons hiervan naam, adres, contactpersoon met telefoon en faxnummer, IBAN-rekeningnummer en swiftadres. Vleugels van Hoop legt, alvorens over te gaan tot overmaking van fondsen, contact met de plaatselijke bankier.
 • De verantwoordelijke aanvrager tekent  bij ontvangst der fondsen en  verzoekt de bank dit bewijs door te mailen/faxen naar de vzw.
 • Elke aankoop, ongeacht de orde van grootte, dient gestaafd te worden door een voor ontvangst getekende factuur m.a.w. facturen zijn absoluut  nodig ter verantwoording van de totale gesponsorde som.
 • De verantwoordelijke van het project bezorgt de vzw, als tegenprestatie   voor haar financiële hulp, driemaandelijks een kort opvolgingsrapport (bijlage 2) en fotomateriaal
 • In geen enkel geval zal vzw Vleugels van Hoop optreden als werkgever, er worden door onze vzw geen weddes ten laste genomen.

 • Teneinde een project een optimale slaagkans te bieden, wordt er expliciet overeengekomen elk probleem onmiddellijk en in alle openheid en vertrouwen  aan te kaarten teneinde samen naar de beste oplossing te zoeken.

Top